Garantiebepalingen Uijen Kunststof – Glas – Aluminium

1. Door Uijen Glas wordt met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen gegarandeerd dat gedurende 10 jaar, gerekend vanaf de productiedatum van de isolerend dubbel-glaseenheid (of, indien dit niet meer dan 30 dagen later is, vanaf de factuurdatum), geen vermindering van doorzicht, danwel een onafwisbaar grauwwaas zal optreden door condensatie, aanslag op of aantasting van de glasplaten aan de spouwzijden in verband met een gebrek aan de isolerend dubbel-glaseenheid.

 

2. Van de garantie is uitgesloten alle schade aan de eenheid, die het gevolg is van:

 

a. Breuk van een van de glasbladen;

 

b. Bouwtechnische oorzaken, zoals verzakking van het gebouw als gevolg waarvan zich spanning op het glas voordoet;

 

c. Vervorming en / of verandering van de omringende constructie door welke oorzaak dan ook (het uitnemen en herplaatsen van de glaseenheid daaronder begrepen);

 

d. Mechanische oorzaken, zoals geweld van buitenaf, vergruizen, afslijpen of bijwerken van de eenheid daaronder begrepen;

 

e. Het aanbrengen van veranderingen in de structuur van de isolerend dubbelglaseenheid (beplakken met folie of aanbrengen van schilderwerk op het glas daaronder begrepen);

 

f. Onvoldoende onderhoud aan de omringende constructie en / of aan de sponningafdichting; ten behoeve van het onderhoud is de OAD’81 (Onderhoud Afdichting Dubbelglas) van toepassing; alsmede de NPR 3577;

 

g. Het blootgesteld worden aan extreme chemische invloeden, die de randafdichting van de eenheid kunnen aantasten;

 

h. Thermische oorzaken d.w.z. breuk als gevolg van spanning, die ontstaan is door plaatselijke, gedeeltelijke verwarming van de eenheid, waardoor grote temperatuurverschillen ontstaan.

 

3. Geen garantie wordt verleend voor of op:

 

 • Eenheden met een of meer bladen draadglas;
 • Eenheden v.v. glas-in-lood panelen in de spouw
 • Eenheden v.v. ge√ętst of deels gestraald glas
 • Eenheden, bestemd voor niet-verticale plaatsing;
 • Eenheden, bestemd voor industrieel gebruik, inclusief zwembaden, tenzij met de fabrikant schriftelijk anders is overeengekomen;
 • Onvolkomenheden / afwijkingen in de isolerend dubbelglaseenheid, danwel in de samenstellende delen daarvan, die vallen binnen de tolerantiegrenzen, genoemd in de Nederlandse Normen NEN 3567 en NEN 3264;
 • Vertekeningen, zowel bij doorzicht als reflectie, als gevolg van eigenschappen, inherent aan glassoorten en / of combinaties, hieronder begrepen vertekeningen als gevolg van toleranties, barometrische drukverschillen, temperatuurverschillen en geografische hoogteverschillen;
 • Zichtbaar zijn van kleurbanden en / of kleurpatronen als gevolg van interferentie.

 

4. In tegenstelling tot het onder 1) vermelde bedraagt de garantietermijn voor eenheden, bestemd voor rollend materieel (caravans, woonwagens e.d.), 3 jaar.

 

5. De garantie houdt in dat, in het geval er binnen de garantietermijn vermindering van doorzicht optreedt, zonder dat een der bovenstaande beperkingen of uitsluitende voorwaarden van toepassing is, zo spoedig mogelijk tot levering van een identieke vervangende isolerende ruiteenheid wordt overgegaan, alsmede tot vergoeding van de plaatsingskosten. De vervangen eenheid wordt gegarandeerd gedurende de resterende periode, geldend voor de oorspronkelijk geleverde eenheid.Gevolgschade, d.w.z. alle schade, die niet rechtstreeks op het geleverde / geplaatste glas betrekking heeft, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

 

Indien en voor zover Uijen Glas overgaat tot het honoreren van een ingediende garantieclaim, behoeft gedurende de eerste 5 jaren van de overeengekomen garantietermijn geen bijdrage in de kosten te worden voldaan. Voor producten en diensten geleverd ouder dan 5 jaar geldt onderstaande staffel.

 

 • Eigen bijdrage gedurende het 6e jaar 17% van het betreffende totaal.
 • Eigen bijdrage gedurende het 7e jaar 34% van het betreffende totaal.
 • Eigen bijdrage gedurende het 8e jaar 51% van het betreffende totaal.
 • Eigen bijdrage gedurende het 9e jaar 68% van het betreffende totaal.
 • Eigen bijdrage gedurende het 10e jaar 85% van het betreffende totaal.